Shortcode – UX Banner grid

Banner Grid

[ux_banner_grid]

[col span="6"]
[ux_banner height="600px" bg=""] [/ux_banner]
[/col]

[col span="3" ]
[ux_banner height="600px" bg=""] [/ux_banner]
[/col]

[col span="3" ]
[ux_banner height="292px" bg=""] [/ux_banner]
[/col]

[col span="3"]
[ux_banner height="292px" bg=""] [/ux_banner]
[/col]

[/ux_banner_grid]

3-column Banner Row

[row]

[col span=1/3]
[ux_banner link="http://localhost:8888/test/blog/" bg="http://imageurl" hover="zoom" height="160px"]
<h2 class="uppercase">Weekly Giveaway</h2>
[/ux_banner] [/col] [col span=1/3] [ux_banner link="http://localhost:8888/test/blog/" bg="http://imageurl" hover="zoom" height="160px"] <h2 class="uppercase">Join our competition</h2>
[/ux_banner] [/col] [col span=1/3] [ux_banner link="http://localhost:8888/test/pages/about-us/" bg="http://imageurl" hover="zoom" height="160px"] <h2 class="uppercase">ABOUT US </h2>
[/ux_banner] [/col] [/row]

Banner Grid Style with slider

[ux_banner_grid]

[col span="9"]

[ux_slider]
[ux_banner bg="imageurl" height="600px" link="" animation="flipInX" text_align="center" text_pos="center" text_color="light" text_width="80%" ]
Slide content
[/ux_banner]

[ux_banner bg="imageurl" height="600px" link="" animation="flipInX" text_align="center" text_pos="center" text_color="light" text_width="80%" ]
Slide content
[/ux_banner]

[/ux_slider]
[/col]

[col span="3" ]
[ux_banner height="292px" link="#" bg="http://imageurl" hover="fade"]
<h1 class="animated fadeInLeft uppercase">NEW JEANS IN STOCK</h1>
[/ux_banner] [/col] [col span="3"] [ux_banner height="292px" link="#" bg="http://imageurl" hover="fade"] <h1 class="animated fadeInLeft uppercase">SHOP MEN SALE</h1>
[/ux_banner] [/col] [/ux_banner_grid]

Banner Grid Style with slider

[ux_banner_grid]

[col span="6"]

[ux_slider]
[ux_banner bg="imageurl" height="600px" link="" animation="flipInX" text_align="center" text_pos="center" text_color="light" text_width="80%" ]
Slide content
[/ux_banner]

[ux_banner bg="imageurl" height="600px" link="" animation="flipInX" text_align="center" text_pos="center" text_color="light" text_width="80%" ]
Slide content
[/ux_banner]

[/ux_slider]
[/col]

[col span="3" ]
[ux_banner height="600px" link="#" bg="http://imageurl" hover="fade"]
<h1 class="animated fadeInLeft uppercase">NEW JEANS IN STOCK</h1>
[/ux_banner] [/col] [col span="3" ] [ux_banner height="292px" link="#" bg="http://imageurl" hover="fade"] <h1 class="animated fadeInLeft uppercase">NEW JEANS IN STOCK</h1>
[/ux_banner] [/col] [col span="3"] [ux_banner height="292px" link="#" bg="http://imageurl" hover="fade"] <h1 class="animated fadeInLeft uppercase">SHOP MEN SALE</h1>
[/ux_banner] [/col] [/ux_banner_grid]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *